Publications

Books

 • M. Plebańska, „Platforma e-learningowa jako trzon sytemu zarządzania wiedzą”, edu-Libri , Warszawa 2013,
 • M. Plebańska, „e-Learning Tajniki edukacji na odległość”, C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1920-9
 • M. Plebańska, „Gospodarka oparta na wiedzy” , Wydawnictwo Politechnika Warszawska, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927469-3-5
 • M. Plebańska, „Podstawy e-leaningu”, Wydawnictwo Politechnika Warszawska ,Warszawa 2010, ISBN 978-83-927469-1-1
 • M. Plebańska, I. Kula, „e-Learning – Treści, narzędzia, praktyka” ALMAMER Szkoła Wyższa – Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62644-11-7
 • M. Plebańska, P. Kopciał, „Portal edukacyjny”, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Wyd. Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, ISBN ISBN 978-83-927469-8-0
 • M. Plebańska, P. Kopciał, „Portal edukacyjny – platforma moodle”, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Wyd. Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, ISBN ISBN 978-83-62287-11-6
 • M. Plebańska, I. Kula, „Techniki Internetu w biznesie internetowym”, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Politechnika Warszawska, Warszawa 2009, ISBN 978-83-62287-99-4
 • M. Plebańska, I. Kula, „Informatyczne techniki e-biznesu”, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62287-00-0
 • M. Plebańska, I. Kula, „Podstawy e-biznesu”, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62287-03-1
 • M. Plebańska, I. Kula, „Informatyczne techniki e-biznesu”, wydanie II zmienione, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62287-05-5
 • M. Plebańska i inni, „Systemy informatyczne nauczania na odległość”, Informatyka Gospodarcza tom 3., C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1764-9

Publications

 • M. Plebańska, I. Kula, „Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów”, E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych SGH, Warszawa 2011, ISBN 987-83-927446-9-6
 • M. Plebańska, P. Kopciał, „Project- Based e-Learning z wykorzystaniem platformy Fronter”, E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63127-06-0
 • M. Plebańska, I. Kołodziejczyk, „Tworzenie szkoleń e-learningowych na podstawie scenariuszy na przykładzie projektu e-Akademia Przyszłości”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-720-7
 • M. Plebańska, „E-Learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu”, Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, innowacje i implikacje interdyscyplinarne, PITWIN (Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce), Zeszyt Naukowy 2/2013, Kielce 2013
 • M. Plebańska, „Wdrożenie platformy e‐learningowej jako systemu zrządzania wiedzą pracowników”, Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, innowacje i implikacje interdyscyplinarne, PITWIN (Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce), Zeszyt Naukowy 1/2013, Kielce 2013, ISSN 2081-478X
 • M. Plebańska, „Praca nauczycieli w modelu blended-learning”, PITWIN (Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce), Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt Naukowy 2/2012, Kielce 2012, ISSN 2081-478X
 • M. Plebańska, „Praca nauczycieli oraz uczniów na platformie w wirtualnej przestrzeni z wykorzystaniem platformy e‐learningowej oraz lekcji e‐learning”, Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, innowacje i implikacje interdyscyplinarne, PITWIN (Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce) tom 1- 1/2012, Kielce 2012, ISBN 978-83-89274-70-0
 • M. Plebańska, „Tworzenie e‐szkoleń na podstawie scenariuszy”, PITWIN (Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce), Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt Naukowy 1/2012,Kielce 2012, ISSN 2081-478X
 • M. Plebańska, „Seniorzy, a e-learning”, Seniorzy w świecie nowych technologii, Inspiracje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Tom 2 , Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2012, ISBN 978-83-7164-791-8
 • M. Plebańska, „Podręczniki elektroniczne. Przegląd dostępnych możliwości”, Człowiek-Media-Edukacja, Wydawca: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2013 , ISBN 978-83-7271-832-7
 • M. Plebańska, „Wyniki ewaluacji realizacji projektu e-Akademia Przyszłości”, Człowiek-Media-Edukacja, , Wydawca: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych , Kraków 2012, ISBN 987-83-7271-736-8
 • M. Plebańska, „Praca z uczniem zdolnym w modelu blended-learning”, Człowiek-Media-Edukacja, , Wydawca: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Kraków 2012, ISBN 987-83-7271-736-8
 • M. Plebańska, „Jednostki e-learningowe w pracy z uczniem na poziomie gimnazjum – w ramach projektu e-Akademia Przyszłości”, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Człowiek-Media-Edukacja, Kraków 2011, ISBN 978-83-7271-668-2
 • M. Plebańska, „Zarządzanie wiedzą w organizacjach”, Zeszyt Naukowy ALMAMER, Nr 2(66)2012, Warszawa 2012, ISSN 1897-0249
 • M. Plebańska, „Development of adolescents key competencies at high school experience gained during the two years of e-academy of the future project implementation”, Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, E-Learning for Societal Needs, University
  of Silesia, Katowice 2012, ISBN 978-83-60071-59-5
 • M. Plebańska, „New Generation of e-books”, Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, E-Learning for Societal Needs, University of Silesia, Katowice październik 2013
 • M. Plebańska, „Nowoczesne formy kształcenia”, Zeszyt Naukowy ALMAMER, Nr1(63)2011, ISSN 1897-0249
 • M. Plebańska, „Wprowadzenie do e-Learningu”, Zeszyty Naukowe ALMAMER 2013
 • B. Galwas, P. Kopciał, M. Plebańska, „Rola platform edukacyjnych w stacjonarnym modelu kształcenia studiów inżynierskich”, Wydawnictwo Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2010, ISBN 978-83-89244-82-6
 • M. Plebańska, „Bezpieczeństwo wdrożenia platformy e-learning w organizacji jako systemu zarządzania wiedzą”, Bezpieczeństwo współczesnego świata. Społeczeństwo, ekonomia, prawo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012, ISBN 978-83-61449-05-8
 • M. Plebańska, „Security of multimedia materials and users data on knowledge management”, Bezpieczeństwo współczesnego świata, Wydawnictwo Wyższej Szkole Handlu i Usług, Poznań 2012, ISBN 978-83-61449-52-2
 • M. Plebańska, „Women in e-learning”, Ona w XXI wieku – interdyscyplinarny obraz kobiety, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2011, ISBN 978-83-931527-6-6
 • M. Plebańska, „Badanie wdrożenia poziomu e-learning w polskich przedsiębiorstwach – Research on state of e-learning implementation in polish companies”, II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna – Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2011, ISBN 978-83-61449-44-7
 • M. Plebańska, System zarządzania wiedzą zorganizowany na platformie e-learningowej – Knowledge management system based on the e-learning platform”, Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012, ISBN 978-83-61449-76-8
 • M. Plebańska, „Zarządzanie wiedzą uczniów z użyciem nowoczesnych e-podręczników”, IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna – Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań
 • M. Plebańska, „Opportunities for the development of children and youth through the use of new media in education, based on the e-Akademia Przyszłości Project”, Problemy i szanse dzieci i młodzieży – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy, Poznań 2012, ISBN 978-83-934466-3-6
 • M. Plebańska, K. Kandefer, „E-learning jako nowa forma kształcenia na przykładzie realizacji przedmiotu mikroekonomia”, Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, Wydawnictwo Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-928715-9-0
 • M. Plebańska, „E-nauczyciel”, Uczyć się będąc połączonym, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2013, ISBN 978-83-231-3105-2
 • M. Plebańska, M. Godzięba-Maliszewski, „Portal Edukacyjny: Funkcje i Narzędzia”, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
 • M. Plebańska, I. Kula „Podstawy i techniki e-biznesu”, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
 • M. Plebańska, P. Kopciał, „Platforma Fronter jako system zarządzania wiedzą”, e-mentor wydanie numer 3/50, Warszawa 2013, www.e-mentor.edu.pl, ISSN 1731-6758

 Articles

 • M. Plebańska, P. Kopciał, „Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą”, e-mentor wydanie numer 2/49, Warszawa 2013, www.e-mentor.edu.pl, ISSN 1731-6758
 • M. Plebańska, I. Kula, „Promocja e-learningu akademickiego – doświadczenia Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej”, e-mentor wydanie numer 3/45, Warszawa 2012, www.e-mentor.edu.pl, ISSN 1731-6758
 • M. Plebańska, I. Kołodziejczyk, I. Kula ,”Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych u gimnazjalistów – projekt e-Akademia Przyszłości”, e-mentor wydanie numer 1/38, Warszawa 2011, www.e-mentor.edu.pl, ISSN 1731-6758
 • M. Plebańska, „Tworzenie szkoleń e-learning”, e-mentor, www.e-mentor.edu.pl, Warszawa 2013, w druku
 • M. Plebańska, „Platformy e-learningowe – zaawansowane możliwości wdrożenia” , e-mentor, www.e-mentor.edu.pl, Warszawa 2013, w druku
 • M. Plebańska, „Jednostki e-learningowe dla gimnazjalistów w projekcie e-Akademia Przyszłości”, Otwarta Edukacja, Szkoła Wyższa Edukacji Otwartej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Płock 2012, recenzowane czasopismo internetowe
 • M. Plebańska, „Trendy w polskim e-learningu”, Otwarta Edukacja,2013, Szkoła Wyższa Edukacji Otwartej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2013, recenzowane czasopismo internetowe
 • M. Plebańska, Knowledge management system based on the e-learning platform”, Learning while we are connected, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ISBN 978-83-231-3095-6, str. 21
 • M. Plebańska, A. Okońska–Walkowicz, H. Szaleniec, Poradnik O kompetencjach kluczowych, e-learningu i metodzie projektów”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009, rozdziały 3.1, 3.2, 3.6, 3.7
 • M. Plebańska i inni, ”Gimnazjalny program kształcenia kompetencji kluczowych” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010, Rozdział 4.5
 • M. Plebańska i inni, „Gimnazjalny program kształtowania kompetencji kluczowych – wersja po wdrożeniu”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , Warszawa 2013
 • M. Plebańska i inni, „Jak wdrożono gimnazjalny program kształtowania kompetencji kluczowych – wydanie pierwsze”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013
 • M. Plebańska, I. Kołodziejczyk, „New edu”, Pomagamy uczyć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Pomagamy uczyć 1/2012, Warszawa 2012
 • M. Plebańska, „Nowoczesne e-szkolenia – koniec ery ekranów”, Raport Trendy e-learning 2013, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa 2012
 • M. Plebańska, „Zarządzanie wiedzą na platformie e-learningowej”, Raport Wykorzystanie Nowych Technologii w Szkoleniach, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa listopad 2012
 • M. Plebańska, „Platforma e-learningowa jako system zarządzania wiedzą korporacyjną”, Learning Trends Raport 2/2011, Warszawa 2011
 • M. Plebańska i inni, „Raport – Podręczniki multimedialne w polskich szkołach”, Warszawa 2013
 • M. Plebańska, „Czy e-learning zastąpi tradycyjne szkolenia?”, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012
 • M. Plebańska, „E-learning jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej”, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, www.money.pl
 • M. Plebańska, „Jak sektor MMŚP może skorzystać na e-learningu”, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, twoja- firma.pl
 • M. Plebańska, „Portal edukacyjny miejscem edukacji studenta”, Studencki Serwis Szkoleniowy, Warszawa 2012, www.sss.edu.pl
 • M. Plebańska, „Narzędzia komunikacji studentów w procesach dydaktycznych on-line”, Studencki Serwis Szkoleniowy, Warszawa 2011,www.sss.edu.pl,
 • M. Plebańska, „E-learning jako forma edukacji dla osób niepełnosprawnych”, Interaktywna Edukacja Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012
 • M. Plebańska, „E-Learning”, Bar, Warszawa 01.10.2008r
 • M. Plebańska, „E-learning obniża koszty kształcenia pracowników”, Rzeczypospolita, Warszawa 01.10.2008r
 • M. Plebańska, „W 2008 przedsiębiorstwa wydadzą 250 mln zł. na e-learning”, Gazeta Prawna Warszawa 20.05.2008r.
 • M. Plebańska, „Informatycy uczą się wykorzystując zdalne e-kursy”, Gazeta Prawna, Warszawa 28.05.2008r
 • M. Plebańska, „Matrix czy rzeczywistość?”, Gazeta Finansowa, Warszawa 06.2008r
 • M. Plebańska, ”Czas szkoleń”, magazyn CIO, Warszawa 01.07.2008
 • M. Plebańska, „Zdalne zdobywanie wiedzy”, Rzeczypospolita, Warszawa 16.04.2008
 • M. Plebańska, „Informatyka ułatwia szkolenie pracowników”, Gazeta Prawna, Warszawa 28.03.2008
 • M. Plebańska, „Coraz łatwiej uczyć się z ekranu”, Puls Biznesu, Warszawa 23.01.2008r
 • M. Plebańska, „Szkolenie pracowników na odległość”, Nowy przemysł, Warszawa Czerwiec 2007
 • M. Plebańska, „Patrz i ucz się”, Wiedz i nauka, Warszawa czerwiec 2007
 • M. Plebańska, „E-learning: skuteczna metoda nauczania”, Gazeta Ubezpieczeniowa, Warszawa 26 czerwca 2007
 • M. Plebańska, „E-learning – wczoraj, dzisiaj, jutro. Perspektywy nauczania na odległość”, Przedsiębiorca Podkarpacki, Warszawa czerwiec 2007
 • M. Plebańska, „e-Learning in Poland”, North West Institute of Higher Education, Wielka Brytania 1999
 • M. Plebańska, „Chance and possibilities of distance education in Poland”, North West Institute of Higher Education, Wielka Brytania 1999